<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8488515041411191970\x26blogName\x3dUbezpieczenie+zdrowotne+-+Mainz+-+Wie...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zdrowotne.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zdrowotne.blogspot.com/\x26vt\x3d-5346047006735542023', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

About

"Ubezpieczenie zdrowotne, od tego trzeba zaczac. W Niemczech bez tego ubezpieczenia nie mozna byc w zgodzie z prawem. Za nie posiadanie groza kary finansowe oraz koniecznosc zaplaty za okres, od ktorego bylismy do takiego ubezpieczenia zobowiazani."

Recent

"Na ubezpieczenie musisz sobie pozwolić, to jedna z najważniejszych rzeczy, której nie możesz sobie zbagatelizować. Zdrowie to najcenniejsza rzecz, którą masz. Nie pozwól sobie na zaniedbanie!"

Archives

Kupa kasy wtorek, 2 czerwca 2009 |

Osoby, które się nie ubezpieczyły zostaną ukarane! Kara obliczana jest wg Ustawy od momentu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia.
Zgodnie z ustawą § 193 Abs. 4 VVG należy nadpłacić zaległe składki.
Za pierwsze sześć miesięcy kara równa jest wysokości miesięcznej składki. Za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Osoby podlegające obowiązkowi od 01.01.2009 muszą wyrównywać składki od 01.02.2009. Styczeń 2009 został uznany jako miesiąc przejściowy. Maksymalna nadpłata wynosi 13 miesięcy.

Etykiety: , ,

Kara za brak ubezpieczenia zdrowotnego! |

Kara karą, ale czy istnieje możliwość uniknięcia jej za brak ubezpieczenia?
Oczywiście! Co to by była za oferta, gdyby nie dało się "wszystkiego" załatwić? Osoby zainteresowane założeniem umowy ubezpieczenia zdrowotnego - Krankenversicherung - bez konieczności nadpłacania zaległych składek proszę o kontakt ze mną!

Etykiety: , , ,

Ubezpieczenie zdrowotne piątek, 17 kwietnia 2009 |

Reformują zdrowie?
01 kwietnia 2007 weszła w życie reforma niemieckiej służby zdrowia Gesundheitsreform. Reforma ma na celu ubezpieczyć Krankenversicherung wszystkich żyjących na terenie Niemiec
Nie ma zmiłuj, ubezpieczyć się trzeba!
Nie daj się zwieść, pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj! To nic nie kosztuje a da Ci wiele oszczędności. Po co płacić 300€?
Dwucyfrowa kwota w €, to jestem w stanie Tobie zaoferować - ubezpieczenie bez udziału własnego!

Etykiety: , , ,

Polak w Niemczech

"Jako polak w Niemczech możesz mieć szereg pytań, lub co gorsza nie wiedzieć, że takowe mieć powinieneś. Daj znać, pomogę w każdej kwestii (oprócz alibi), chętnie pomogę. Jako członkowi Unii Europejskiej przysługuje Tobie szereg przywilejów, finansowych w szczególności, więc nie zwlekaj!"